دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحولات جایگاه مصلحت در قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

اصغر رسول زاده