دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. ارزیابی اعتبار و مشروعیت تحصیل ادله کیفری در عملکرد ضابطان دادگستری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1399

محسن صوفی‌زمرد


مقاله پژوهشی

2. مبانی قانونی تیراندازی‌های منجر به فوت و جرح مأموران پلیس در حین انجام وظیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399


3. تحولات جایگاه مصلحت در قانون مجازات اسلامی 1392

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1400

اصغر رسول زاده