اختیارات پلیس در پاسخ به جرایم منافی عفت

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام دادگستری، نقش مؤثری در عملکرد نظام قضایی و تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های کیفری دارد. هدف از مقاله حاضر بررسی حدود اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم منافی عفت بوده و در این مقاله به ارائه پیشنهادهایی در جهت بهبود عملکرد نظام قضایی در برخورد با این جرایم پرداخته‌شده است. پرسشی که در این مقاله مطرح است عبارت است از اینکه حدود اختیارات پلیس در برخورد با جرایم منافی عفت تا چه میزان بوده و چالش‌های قانونی در این حوزه چیست.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها: مقاله موردنظر کاربردی و روش انجام آن توصیفی ـ تحلیلی بوده که به شیوه کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از ابزار فیش‌برداری از منابع علمی شامل کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، طرح‌های تحقیقی و متون قانونی مبادرت به گردآوری داده‌ها شده است. کشف جرم، تعقیب و پیگیری شکایات مربوط به بزه‌دیدگان از اصلی‌ترین وظایف این نهاد بوده و خط نخست به جریان افتادن پرونده‌های کیفری و تعقیب بزهکاری از طریق این نهاد شروع می‌شود. لذا با توجه به اختیارات و تکالیف نیروی انتظامی در برخورد با جرایم و پیشگیری از بزهکاری در سطح جامعه، نگاه مردم به این نهاد به‌گونه‌ای است که احساس امنیت و اعتماد آن‌ها در پناه وجود پلیس شکل می‌گیرد.
نتیجه‌گیری: نیروی انتظامی در برخورد با این‌گونه جرایم که باسیاست بزه‌پوشی مواجه است، چنانچه به‌صورت مشهود ارتکاب یابد مکلف به انجام اقدامات اولیه بوده و ازاین‌رو به دلیل محدودیت‌های زیادی که قانون در این زمینه قائل شده، ضابطان عام دادگستری می‌بایست با حساسیت بیشتری در چارچوب قانون عمل کنند.

کلیدواژه‌ها