نگرشی بر حدود اختیارات ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: در طول تاریخ حیات بشری، این واقعیت غیرقابل کتمان است که در کنار آموزش‌های عمومی موردنیاز جامعه، آموزش دروس حقوقی برای افرادی که در نهادهای صاحب قدرت ایفای نقش می‌کنند، به‌منظور جلوگیری از نقض حقوق مردم از اولویت بیشتری برخوردار است. یکی از سازمان‌هایی که در میان نهادهای حاکمیت به‌عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی و حلقه ارتباطی بین دستگاه قضا و مردم، ارتباط بیشتری با همه طبقات جامعه داشته و عملکرد این نهاد به‌واسطه نقش مهم آن در تحقق عدالت کیفری، تأثیر برجسته‌ای در رعایت حقوق مردم بر جای می‌گذارد، مأمورین پلیس یا ضابطان دادگستری هستند.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته‌ها: آموزش به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین مؤلفه‌های اثرگذار بر نحوه عملکرد پلیس، بی‌تردید این زمینه را فراهم می‌سازد که پلیس در اتخاذ تدابیری جهت دفاع از حقوق شهروندان و جلوگیری از نقض آن ترغیب و موفق عمل کند. با توجه به تنوع جرایم در دنیای امروزی، وجود پلیس متخصص و آموزش‌دیده از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است.

نتیجه‌گیری: قانون‌گذار در قانون آ.د.ک مصوب 1392 برای ارتقاء عملکرد ضابطان در زمینه رعایت قوانین و حقوق شهروندی، ضمن تبیین و تعیین وظایف و تکالیف جدیدی برای ضابطان دادگستری، بر لزوم فراگیری آموزش‌های لازم از سوی آنان تأکید نموده تا درنتیجه ارتقاء سطح دانش حقوقی، زمینه بهبود عملکردها در رعایت حقوق بزه دیدگان و متهمین در جریان دادرسی، کاهش اطاله دادرسی، اجرای عدالت کیفری و افزایش اعتماد عمومی و مشارکت وسیع مردم در فرایند تولید امنیت عمومی در سطح جامعه فراهم شود. در این نوشتار سعی می‌شود این آگاهی در خصوص وظایف ضابطان و اثربخشی آموزش در عملکرد آنان ارائه شود.

کلیدواژه‌ها