بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان معاونت حقوقی وامور مجلس ناجا

نویسندگان

چکیده

برای رسیدن به چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 نیازمند جامعه‌ای تولیدی و دارای فرهنگ استفاده بهینه از امکانات و منابع می‌باشیم. با نگرش ارتقای عملکرد می‌توان این اهداف را تحقق بخشید. مساله تاثیر یا عدم تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر عملکرد، بهترین گزینه‌ای است که می‌تواند مساله تاثیر نهایی فناوری اطلاعات بر رفاه اجتماعی را منعکس کند. در این پژوهش به بررسی دو متغیر مهم عملکرد و فناوری اطلاعات و تاثیر آنها پرداخته شده است. متغیر مستقل در این پژوهش فناوری اطلاعات و متغیر وابسته عملکرد است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از 80 نفر از کارکنانی است که در معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا مشغول به کار می‌باشند. طبق بررسی انجام شده آلفای کرونباخ پرسشنامه 968/0 بدست آمد. جهت تحلیل تاثیر متغیرها از آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید. در بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر عملکرد، عملکرد به هفت عامل به شرح توانایی، وضوح، حمایت سازمانی، انگیزه، ارزیابی، اعتبار و محیط تقسیم‌بندی گردید. با توجه به آنکه فناوری اطلاعات بر این هفت عامل تاثیر دارد، پس می‌توان نتیجه گرفت که فناوری اطلاعات بر عملکرد، تاثیر دارد. یعنی، هر چه میزان استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر باشد، آنگاه؛ عملکرد افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها