تأثیر حقوق شهروندی مرزنشینان بر ارتقای نظم و امنیت در مناطق مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: لازمه اصلی تحقق نظم و امنیت هر کشور، قدرت نظم‌دهی به کشور است. یکی از مؤلفه‌های مؤثر در نظم و امنیت، میزان رضایت شهروندان است که به نحوه عمل مجریان اعمال قدرت مرتبط است. با توجه به اهمیت موضوع، محقق این پژوهش را با هدف شناسایی تأثیر حقوق شهروندی مرزنشینان بر نظم و امنیت در مناطق مرزی انجام داده است.
روش: روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات، استفاده از منابع کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: جهت انطباق بیشتر مؤلفه‌های مربوطه با دیدگاه صاحب‌نظران، موضوعات با استفاده از روش پیمایشی در قالب پرسشنامه 18 سؤالی با طیف لیکرت مورد سنجش واقع و با نرم‌افزار spss تحلیل شد و برای تعیین پایایی از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و میزان تاثیر کارکردها حسب امتیازهای کسب‌شده در شش محور اصلی احصا شده است. جامعه‌ نمونه شامل تعداد 127 نفر از نخبگان و صاحب‌نظران با مدرک تحصیلی بالاتر از لیسانس که در دو طیف (طیف اول نخبگان و صاحب‌نظران حوزه انتظامی و طیف دوم نخبگان و صاحب‌نظران حوزه حقوقی و تعدادی از مرزنشینان مطلع به موضوعات حقوقی) است که به‌صورت هدفمند از کل جامعه آماری انتخاب و با تکنیک‌های مناسب آماری و آزمون‌های توصیفی و استنباطی محاسبه گردیده است.
نتایج: ابعاد حقوق شهروندی مناطق مرزی و انطباق با نظر پاسخ‌دهندگان حاکی است تمامی مؤلفه‌های موردنظر طبق شش محور احصاء شده به ترتیب اولویت شامل: رعایت حقوق شهروندی مرزنشینان در مرحله کشف جرائم مرزی؛ رعایت حقوق شهروندی عابران غیرمجاز در مرحله دستگیری و بازداشت؛ رسیدگی سریع به شکایت، وقایع و اتفاقات مرزی؛ استیفای حقوق مرزنشینان و تأمین امنیت و آرامش آن‌ها؛ اطلاع‌رسانی، راهنمایی و مشاوره مرزنشینان در خصوص جرائم و اتفاقات مرزی؛ و کمک مأمورین مرزی به آسیب دیدگان در وقایع و اتفاقات مرزی با اختلاف ناچیز در تحقق حقوق شهروندی مؤثر است که بایستی از سوی نیروهای مرزی اجرا و رعایت شود.

کلیدواژه‌ها