بررسی جرایم نظامیان در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: هدف این مقاله بررسی رسیدگی به جرایم نظامیان در نظام حقوقی ایران و انگلستان است. قانون جدید در زمینه صلاحیت محاکم نظامی و اصلاحات و تغییرات ایجاد شده در قوانین دادرسی پس‌ازانقلاب توانسته معضلات و نارسایی‌های دادرسی قبل از انقلاب را مرتفع کند.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
یافته­ ها: این مقاله به بخش هشتم قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1394 تحت عنوان آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح می‌پردازد.
نتیجه ­گیری: نتایج تحقیق و آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد در حقوق ایران با تأسیس دادگاه‌های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه‌های نظامی اختصاص‌یافته و مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آیین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین‌الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است. این جرائم در حقوق انگلیس، به جرمی‏ اطلاق می‌شود که از سوی نظامیان به مناسبت انجام‌وظیفه نظامی انجام می­شود که در این صورت ملاک‏ تعیین جرم، شخصیت مرتکب خواهد بود و ماهیت‏ جرم نقش اصلی را ندارد و چه‌بسا جرم ارتکابی در زمره جرایمی باشد که از سوی افراد عادی نیز قابل‏ تحقق است و جرم نظامی در محاکم خاص نظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها