نقش و تاثیر زبان شناسی حقوقی در قرار های تامین کیفری دادسرای عمومی وانقلاب مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: زبان شناسی حقوقی محصول پیوند دو حیطه زبان شناسی و حقوق، و بعنوان زیر شاخه ای از زبان شناسی کاربردی محسوب می گردد که به کاربرد روش های زبان شناسانی در بافت قانون به جهت کشف حقایق قضایی در زمینه های زبان کلامی و مکتوب متهم، شهود و بازپرس می پردازد. در خصوص مطالعه نقش و تاثیر زبان شناسی حقوقی در قرارهای تامین کیفری می توان اذعان داشت که تحلیل زبان شناسانه متون نوشتاری قرارهای صادره می تواند خلأ موجود در این حوزه را تا حدی ترمیم نماید.
روش شناسی: روش تحقیق حاضر و بکار رفته در این پروژه بصورت توصیفی بوده است که به بیان و تحلیل زبان شناسی حقوقی و تاثیری که می تواند در قرار تامین کیفری در دادسرای عمومی وانقلاب شهر مقدس مشهد داشته باشد می پردازد. به منظور انجام این تحقیق، پژوهش حاضر تا حدودی به جهت دسترسی تعدادی پرونده موجود به مطالعه با کسب اجازه از جانب دانشگاه آزاد اسلامی مشهد وهمکاری صمیمانه دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد در یک بازه زمانی خاص و بسیارمحدود برای انجام تحقیق را داشته است. در ادامه، پیکره داده های زبانی این پژوهش عبارت از50 رأی قرارتامین کیفری دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مقدس با موضوعات مختلف کیفری است که بعنوان نمونه دو قرار به روش تحلیلی توصیفی، از نوع تحلیل محتوا مورد بررسی می شوند.
یافته ها و نتیجه گیری: نتایج حاصله از پژوهش نشان از التزام و ضرورت توجه کافی به تاثیر و نقش زبان شناسی حقوقی در قرار های کیفری می باشد. بدین مفهوم که در عصر کنونی، اهتمام بر استفاده از حداکثر پتانسیل زبان در بافت حقوقی می تواند به غنا و تاثیر هر چه بیشتر آرای صادره بیانجامد.

کلیدواژه‌ها