مطالعه تطبیقی تیراندازی به سمت متهمین و محکومین فراری (ایران، انگلستان و روسیه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع مطالعه­ی این تحقیق بررسی سه‌نظام حقوقی ایران، روسیه و کامن­لا در خصوص مقررات تیراندازی مأمورین مسلح نسبت به متهمین و محکومین فراری است. پرداختن به این موضوع ازاین‌جهت ضرورت دارد که سالیانه متهمین و محکومین زیادی در اثر تیراندازی مأمورین کشته می­شوند. بر این مبنا، کاهش موارد تیراندازی­های منجر به فوت با نگاهی تطبیقی به قوانین برخی کشورها هدفِ انجام این تحقیق است. این مقاله با روش تحلیلی- تطبیقی در دو گفتار اصول حاکم بر تیراندازی (گفتار اول) و موارد تیراندازی به سمت متهمین و محکومین فراری (گفتار دوم) به بیان مطالب پرداخته و در پایان این نتیجه حاصل‌شده که نظام حقوقی ایران در خصوص تجویز تیراندازی به مأموران مسلح در برخی موارد، اختیارات گسترده­ای پیش­بینی نموده که باعث افزایش تیراندازی­های منجر به فوت می­شود. بامطالعه­ی برخی کشورهای حوزۀ کامن­لا این امر روشن می­شود که مقررات تیراندازی در این کشورها نسبت به دو نظام حقوقی قبلی ترقی یافته­تر و از سطح قابل‌قبول‌تری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که تیراندازی فقط برای حفظ نفس تجویزشده است و آمار موجود نیز از کاهش تیراندازی و موارد منجر به فوت حکایت دارد. این رویۀ اخیرالذکر با رویکرد حقوق بشری و کرامت انسانی سازگارتر است که برای نظام حقوقی ایران نیز پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها