مطالعه تطبیقی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان: با نگاهی به اختیارات پلیس در مواجهه با جرایم مشهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: این مقاله درصدد تبیین جایگاه و حدود مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان و حدود اختیارات پلیس در مواجهه با جرایم ارتکابی اشخاص دارای مصونیت پارلمانی است.
روش تحقیق: این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام ‌شده است.
یافته­های تحقیق: مصونیت پارلمانی ماهوی در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته‌شده و در هر دو نظام حقوقی مصونیت ناظر به وظایف نمایندگی است، البته در نظام حقوقی انگلستان مصونیت ممکن است علاوه بر نمایندگان شامل دیگر اشخاص شرکت­کننده در مذاکرات پارلمانی نیز بشود. مصونیت پارلمانی شکلی نیز هرچند در قانون اساسی مشروطه ایران پذیرفته‌شده بود، لیکن در شرایط کنونی چنین مصونیتی وجود ندارد. در نظام حقوقی انگلستان نیز مصونیت شکلی پذیرفته‌نشده است.
نتایج: در صورت مواجهه ضابطان با جرایم مشهود نمایندگان در حدود مصونیت ماهوی آن‌ها، هرچند وصف مجرمانه اعمال آن‌ها به قوت خود باقی است، لیکن ضابطان دادگستری در خصوص شخص برخوردار از مصونیت نمی­توانند اختیارات ناظر به جرم مشهود را اِعمال نمایند، ولی این امر مانع از اعمال اختیار در خصوص شریک یا معاون فاقد مصونیت نیست. در خصوص دیگر جرایم نیز با توجه به عدم پیش­بینی مصونیت شکلی در نظام حقوقی ایران اختیارات ضابطان به‌موجب عمومات آیین دادرسی کیفری به قوت خود باقی است. مشابه همین وضعیت در نظام حقوقی انگلستان نیز وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها