رونق اقتصادی، پلیس و پیشگیری از جرایم ترافیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: آمار تکان‌دهنده‌ی تلفاتِ حوادث ترافیکیِ کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به نسبت کشورهای توسعه‌یافته، این پیام را می‌دهد که نرخ جرائم در این حوزه از رونق اقتصادی تأثیر می‌پذیرد. همچنین هزینه‌های سرسام‌آور ناشی از این تلفات، پیش‌گیری را بهترین راه‌کار معرفی می‌کند؛ اما پیش‌گیری که در آن نقطه‌ی تعادل رعایت شده باشد، پیش‌گیری وضعی است.
روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن است، با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و در قالبِ، توصیف و تحلیل؛ ضمن آسیب‌شناسی قوانین موجود، رابطه‌ی میانِ اختیارات پلیس، رونق اقتصادی و پیش‌گیری وضعی از جرائم ترافیکی را احصاء کند.این پژوهش کیفی است.
یافته‌ها: به دلیل ماهیت عوامل خطر در بروز جرائم ترافیکی (راه، ناوگان حمل‌ونقل، وسیله‌ی نقلیه، ترابری و...)، تحقق پیش‌گیری وضعی در این عرصه سخت وابسته به منابع و رونق اقتصادی است. جدای از نقش کنونیِ محوریِ پلیس در عرصه پیش‌گیری وضعی از جرائم ترافیکی (خلافی، جنحه، جنائی)، به نظر می‌رسد با اعطا اختیارت قانونیِ متناسب و منابع مالی لازم به این نیرو، شاهد موفقیت‌های بیشتری در این حوزه باشیم.
بحث و نتیجه‌گیری: اقتصاد و رونق آن وسیله‌ای در خدمت پیش‌گیری از جرائم ترافیکی و تبعات ناشی از آن است و گاهی خود تبدیل به هدف می‌شود.

کلیدواژه‌ها