مطالعه تطبیقی بزه جاسوسی در ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از مصادیق بارز و قدیمی جرائم علیه امنیت است که معمولاً به صورت سازمان‌یافته[1] و درعین‌حال فراملی[2] انجام می­شود.
روش تحقیق: تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی از نوع تحلیل محتوا انجام شده است.
یافته­ها: این مقاله شامل دو مبحث است که در مبحث اول به ارکان بزه جاسوسی و در مبحث دوم به پاسخ‌های کیفری در قبال بزه جاسوسی از منظر حقوق جزای ایران و فرانسه می‌پردازیم.
نتیجه­گیری: با ارتکاب جرم جاسوسی، اطلاعات حیاتی یک کشور در زمینه امور نظامی، امنیتی و سیاسی، از طریق یک نظام سازمان‌یافته و با استفاده از منابع انسانی (و نه ابزارهای اطلاعاتی که موضوع بحث ما نیستند)[3] در اختیار کشور یا کشورهای دیگر قرار می‌گیرد. هم در کشور ایران و هم در کشور فرانسه قانون‌گذار توجه ویژه و گاه سختگیرانه­ای به جرم جاسوسی داشته است.[

کلیدواژه‌ها