حقوق و تکالیف پلیس در نظارت بر فضای سایبر در ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: با عنایت به اصل آزادی و استثنایی بودن محدودیت قانونی، لازم است میزان دخالت مراجع رسمی در حریم خصوصی و میزان مداخله در فضاهای عمومی در قلمروهای حقیقی یا مجازی، به وضوح روشن باشد.
روش تحقیق: مطالعه‌ی حاضر ازنظر هدف، کاربردی است و سعی شده با روش‌های توصیفی از نوع اسنادی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از کتب، مقاله‌های علمی و سایت‌های مرتبط، تکالیف و اختیارات پلیس در نظارت بر فضای سایبر را بررسی کند.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان از ضعف و خلأ قانونی در حوزه فضای سایبر در ایران دارد. استفاده از تجربیات آمریکا در این حوزه ازجمله: امکان نصب برنامه‌های پردازش داده بر روی سرورها، ایجاد امکان صدور احضاریه و قرار تفتیش از سوی پلیس برای بررسی داده‌ها و سامانه‌های الکترونیک، تعیین استثنائات قانونی نظارت بر فضای سایبری و ایجاد چارچوب قانونی برای نظارت بر فضای سایبر از سوی پلیس در مرحله‌ی پیشگیری، می‌تواند راهگشا باشد.
نتیجه­گیری: در ایران باوجود تلاش شبانه‌روزی مأموران نیروی انتظامی در نهادهای مختلف به‌ویژه پلیس فتا خلأهای قانونی گسترده‌ای وجود دارد که از اثرگذاری اقدامات صورت گرفته می‌کاهد ازاین‌رو در این نوشتار سعی بر آن بوده که شناخت اقدامات صورت گرفته در دو کشور آمریکا و فرانسه در حوزه‌ی جرم انگاری، پیشگیری، کشف و تعقیب جرایم بتواند در ارائه‌ی راهکارهایی برای اثرگذاری هرچه بیشتر اقدامات صورت گرفته از سوی پلیس فتای ایران راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها