پلیس کودکان و نوجوانان در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

      جامعه جهانی وبه خصوص ایران در طول چند دهه اخیر، شاهد تغییرات قابل توجه در عرصه های مختلف بوده است. نهاد قضایی که در آن پلیس، قاضی و فرآیند دادرسی بر پایه اصول اساسی حقوق کودک بنا شده باشد، قطعا نسبت نزدیک‌تری به اجرای صحیح عدالت خواهد داشت. از گام‌های موثردراحقاق حقوق کودکان درایران، پیش بینی پلیس اطفال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است، اما متاسفانه تاکنون پلیس اطفال تشکیل نشده است. در اکثر کشورهای مترقی، با توجه به ویژگی های زنان، وجود آنهادر دادگاه های کودکان، مددکاری، پرستاری و ضابطین ویژه ی قضایی در امر کودکان، جدی گرفته شده است تا جایی که پلیس زن در اجرایی وظایف قضایی کودکان و نوجوانان نقش بسزایی به عهده دارد. نیازبه وجود پلیس زن به عنوان یکی از واحدهای تخصصی پلیس ضرورت اجتناب ناپذیر وضعیت اجتماعی معاصر ایران است. در اکثر کشورهای مترقی ازجمله بریتانیا، با توجه به ویژگی های زنان، وجود آنهادر دادگاه های کودکان و ضابطین ویژه قضایی در امر کودکان، جدی گرفته شده است تا جایی که پلیس زن در اجرایی وظایف قضایی کودکان نقش بسزایی به عهده دارد.

کلیدواژه‌ها