تکالیف و اختیارات ضابطان در بازرسی از اماکن، اشیاء و اشخاص با رویکرد خاص به قوانین موضوعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: بازرسی از اماکن، اشیاء و اشخاص به عنوان یک مبحث حقوقی، رابطه ای بسیار نزدیک با رعایت حقوق شهروندان جامعه دارد، و در نتیجه ارتقاء سطح دانش حقوقی و میزان علم و آگاهی متصدیان امر بازرسی و تفتیش (ضابطان) نسبت به قوانین و مقررات موضوعه (که بعضاً با هم تعارض و تناقض داشته ) و متقابلاً میزان علم و آگاهی شهروندان جامعه نسبت به حقوق شهروندی، واجد اهمیتی فراوان می باشد. در این راستا بایستی ضمن ملحوظ نظر قرار دادن ضرورت ارتقاء سطح دانش حقوقی ضابطین، وظایف و اختیارات آنها نیز به صورت صریح و شفاف احصاء، و همچنین قوانین و مقررات موضوعه مرتبط نیز به نحوی تشریح گردد که به دور از هرگونه اجمال و ابهام باشد.
روش تحقیق: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته و اطلاعات مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای گرد آوری شده است.
یافته های تحقیق: نقش ضابطین در رعایت حقوق شهروندی، نقشی انکار ناپذیر بوده، که بایستی توجه به رعایت حقوق حقه شهروندان جامعه، از سوی پلیس ملحوظ نظر قرار گیرد. لیکن از طرفی نباید وجود خلاء ها و ابهامات قانونی نیز ضابط را در انجام وظایف محوله، با سردرگمی مواجه سازد. آشنایی با آثار حقوقی مترتب بر بازرسی ضابطین از اماکن، اشیاء و اشخاص و لزوم یا عدم لزوم اذن موردی مقام قضایی و تفسیر این موضوع بر اساس قوانین موضوعه مرتبط، از جمله یافته های این پژوهش می باشد.
نتایج: قانونگذار، و همچنین مقامات قضایی و انتظامی بایستی در راستای تحقق عدالت از هیچ اقدامی دریغ ننمایند. بنحوی که با قانونگذاری صحیح و به فراخور نیاز روز، و ایجاد بستر لازم و به کارگیری نیروی انسانی مسلط به حقوق جزا و جرم شناسی و متخلق به اخلاق اسلامی، و با رفتار منطبق با کرامت انسانی نسبت به طرفین دعوا، این اقدام مقدور می باشد. قانونگذار بایستی در تصویب قوانین کیفری رعایت اعتدال را نموده، به نحوی که رویکرد امنیت محوری آن مصوبه قانونی، طوری غالب نباشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم نماید و از طرف دیگر رویکرد شهروند محور آن نیز آنچنان غلبه نکند که موجبات ایجاد ناامنی در جامعه، فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها