بررسی راهکارهای تثبیت مالکیت نهادهای دولتی در اراضی حریم ساحلی و مستحدث با تاکید بر دعاویی نیروهای مسلح (ناجا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

چکیده
قانونگذار از سالیان دور اراضی مجاور دریا را ملی اعلام کرده و استفاده ی اختصاصی از آنها را تنها در موارد معدودی مورد تایید قرار داده است. اگرچه این حقیقت در اراضی شمال کشور چندان قابل تایید نیست. با این وجود دولت در جهت ارائه خدمات عمومی و منافع عام مردم، نیاز به ایجاد تاسیساتی در اراضی مجاور دریا دارد. تلاش در جهت ارائه راهکارهایی برای تثبیت مالکیت نهادهای دولتی بر این اراضی باید با شناخت ماهیت حقوق اموال عمومی در نظم حقوقی کنونی همراه باشد. بررسی تطبیقی این موضوع و همچنین ملاحظات عملی لازم میدارد که دفاع از تصرفات دولت بر اراضی ملی با توجه به اهمیت این اموال از منظر عمومی و خدماتی صورت گیرد. از همین رو دفاع از مالکیت دولت محدود به تصرفاتی است که نفع عمومی از آن حاصل گردد. اگر چه این تفکیک در نظام حقوقی کشور چندان پررنگ نیست، اما نبود رژیم حقوقی متفاوتی برای این دسته از اموال بسیار مضر است. در این تحقیق تلاش شده است که با تکیه بر این تمایز، اموال تحت تصرف نهادهای نظامی که به نحویی در وظیفه ی خطیر تامین امنیت و نگهبانی از مرزها دخیل هستند، از هرگونه تعرض مصون بمانند.

کلیدواژه‌ها