تبیین نقش پلیس در تأمین، حفظ و اعتبار ادله اثبات کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو شورای پژوهش و دانش معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.

چکیده

زمینه و هدف: حضور نیروهای پلیس و ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی در دادگاه‌ها با اعلام و کشف جرم آغاز می‌شود و در برخی موارد تا مرحله پسادادرسی و اجرای حکم نیز ادامه می‌یابد؛ اما نمود و بازتاب آن در مرحله پیش‌دادرسی و تحقیقات مقدماتی بیش از سایر مراحل می‌باشد. بی‌تردید این حضور ، به ویژه در حوزه امور اثباتی و مقرّرات شکلی نیز تأثیرگذار است و یکی از شاخص‌ترین عرصه های تجلی آن در ارتباط با ادلّه اثبات دعوا به طور کلی مطرح می‌شود. از آنجا که نقش پلیس در ارتباط با ادله اثبات کیفری تنها به کشف آنها محدود نمی‌شود و ممکن است بر صحت و اعتبار یا حفظ و در دسترس بودن آنها نیز تأثیرگذار باشد؛ لازم است این نقش پلیس در تأمین، حفظ و اعتبار این دلایل و تأثیر آن بر حقوق بز‌ه‌دیدگان و بزه‌کاران تبیین گردد.
یافته ها و نتیجه گیری: از برآیند پژوهش، این نتیجه حاصل شد نیروهای پلیس نقشی مهم در سه عرصه تأمین، حفظ و اعتبار ادله اثبات کیفری دارند. بر این اساس، این گزاره که اقدامات پلیس در «اعتبار» ادلّه اثبات دعوای کیفری تأثیر ندارد و تنها بر حفظ و تأمین این دلایل مؤثر است، تأیید نمی‌گردد. زیرا پلیس علاوه بر حفظ و تأمین دلایل کیفری، بر صحت و اعتبار آن‌ها تأثیرگذار است؛ منتهی چگونگی این تأثیر در مورد دلایل گوناگون متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها