نقش قوانین، سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی در برقراری تعامل ناجا با قوای سه‌گانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

زمینه و هدف: این مقاله با هدف بررسی ظرفیت­های موجود در حوزه قوانین و اسناد بالادستی به‌منظور برقراری تعامل ناجا با قوای سه‌گانه نگاشته شده است. چارچوب نظری این پژوهش بر مبنای رویکرد ارتباطات سازمانی طراحی‌شده که این ارتباطات به‌عنوان مبنایی برای تعامل سازمانی است.
 
روش تحقیق: روش تحقیق مورداستفاده، مطالعه اسنادی همراه با تحلیل محتوای کیفی است.
یافته­ها: جامعه آماری این پژوهش قانون نیروی انتظامی، سند چشم‌انداز 1404 و مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مسئله امنیت و تعامل سازمانی است.
نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شیوه نیل به نه مأموریت نیروی انتظامی، به روش همکاری بین بخشی و تعامل سازمانی میسر است و این نشان‌دهنده تأکید قانون بر تعامل است. همچنین در سند چشم‌انداز 1404 مقوله تعامل سازمانی و ارتباطات نیروی انتظامی مورد تأکید واقع‌شده و تحلیل بیانات مقام معظم رهبری نیز نشان داد که در صورت مقوله‌بندی این بیانات، وزن مقوله تعامل سازمانی قابل‌توجه و پراهمیت است.

کلیدواژه‌ها