نمایه نویسندگان

ا

  • ابراهیمی، ایرج نظام دستگیری مرتکبین جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 8، 1397]

پ

س

  • ساجدی، فاطمه نقش و تاثیر زبان شناسی حقوقی در قرار های تامین کیفری دادسرای عمومی وانقلاب مشهد [دوره 3، شماره 8، 1397]

ف

  • فعال، صیدال تأثیر حقوق شهروندی مرزنشینان بر ارتقای نظم و امنیت در مناطق مرزی [دوره 3، شماره 7، 1397]

م

  • مرادفر، علی تبیین نقش پلیس در تأمین، حفظ و اعتبار ادله اثبات کیفری [دوره 3، شماره 8، 1397]

ن

  • نوروزی، محمد نظام دستگیری مرتکبین جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و انگلستان [دوره 3، شماره 8، 1397]