نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بینا، محسن مطالعه تطبیقی تکالیف ضابطان دادگستری در رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون سابق [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-42]

ت

 • تندر، امیر اختیارات پلیس در پاسخ به جرایم منافی عفت [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-166]

ج

 • جهانگیری، علیرضا حق برخورداری از وکیل و تأثیر آن بر عملکرد پلیس در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-92]

خ

 • خسروی سلیم، محمدمهدی اختیارات پلیس و حقوق مظنون در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-144]

ر

 • رنجبران، قاسم حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]

س

 • ساریخانی، عادل مطالعه تطبیقی تکالیف ضابطان دادگستری در رعایت حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و قانون سابق [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-42]

ش

 • شایق، علیرضا مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه با تأکید بر وظایف و اختیارات پلیس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]

ص

 • صفایی آتشگاه، حامد خدمات اولیه نظام عدالت به بزه‌دیده در پرتو حضور پلیس [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]

ط

 • طاهری جبلی، محسن حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]

ف

 • فتح‌الهی، سیامک اختیارات پلیس در پاسخ به جرایم منافی عفت [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 145-166]
 • فرازمند، علی بررسی چالش‌های قانون به کارگیری سلاح در تیراندازی به وسایل نقلیه [دوره 1، شماره 1، 1395]

ق

 • قنبری عدل، مهدی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 [دوره 1، شماره 2، 1395]

م

 • محمدنسل، غلامرضا تحولات ساختاری و شرایط احراز پلیس قضایی در قوانین دادرسی کیفری ایران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 7-22]
 • مرادفر، علی حق برخورداری از وکیل و تأثیر آن بر عملکرد پلیس در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 63-92]
 • مهدی زاده، حسین توقیف احتیاطی افراد مظنون به ارتکاب جرم [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 65-82]
 • مهدی‌زاده، حسین اختیارات پلیس و حقوق مظنون در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 117-144]
 • موذن زادگان، حسنعلی خدمات اولیه نظام عدالت به بزه‌دیده در پرتو حضور پلیس [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 43-64]

ن

 • ناجی زواره، مرتضی مطالعه تطبیقی تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری در حقوق ایران، انگلستان و فرانسه با تأکید بر وظایف و اختیارات پلیس [دوره 1، شماره 1، 1395، صفحه 93-116]