درباره نشریه

ساختار مقاله

صفحه عنوان: در صفحه شناسنامه باید عنوان مقاله، نام و نام­خانوادگی نویسنده (نویسندگان)، درجه علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، نمابر و پست الکترونیکی)، محل انجام پژوهش، نویسنده­ی مسئول و تاریخ ارسال درج شود.

چکیده: چکیده فارسی مقاله به صورت ساختارمند و کلید واژه ها (حداکثر 7 کلمه) می باشد. چکیده­ی مقاله نباید بیشتر از 300 کلمه باشد و از همین روباید بیانگر خلاصه­ای از زمینه و هدف، روش(پژوهش)، یافته ها و نتیجه گیری باشد.

مقدمه: شامل زمینه، بیان مسئله، ضرورت انجام پژوهش، مطالعات انجام شده، مبانی نظری پژوهش و هدف تحقیق می باشد.

روش: روش و نوع پژوهش، طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، جامعه آماری و نمونه­های مورد بررسی، روش نمونه­گیری، نحوه جمع آوری داده ها، ابزار اندازه­گیری و آزمون‌های آماری مربوط است.

یافته­ها: نتایج دقیق یافته­های مهم، با رعایت اصول علمی و همچنین با استفاده از جداول و نمودارهای لازم.

بحث و نتیجه­گیری: آثار و اهمیت یافته­های پژوهش و یافته­های پژوهش­های مشابه دیگر با تاکید بر مغایرت­ها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیم­پذیری و کاربرد علمی یافته­ها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه­ی پژوهش در ارتباط با موضوع، نتیجه­گیری، توصیه­ها و پیشنهادهای احتمالی.

منابع: منابع باید به تفکیک فارسی و سپس انگلیسی و سایر زبان ها قرار گیرد.

 

موارد کلی

-                      حجم مقالات ارسالی 18-25 صفحه A4 با فونت B Nazanin و حاشیــه گذاری نرمال با فاصله خطوط 1,15 در نرم افزار WORD 2010 باشد.

-                      مسئولیت ارائه صحیح مطالب مقاله بر عهده نویسندگان مقالات می باشد. نویسنده باید تعهد کند که مقاله در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله سمینارها و مجامع علمی به چاپ نرسیده یا به طور همزمان به سایر نشریات ارسال نشده باشد و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی نیز اقدام به ارسال آن نمی نماید.

-                      مقالات برگرفته از رساله یا پایان نامه دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت توامان و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می شوند. ترتیب آن به عهده نویسندگان خواهد بود. چنانچه مخارج تحقیق یا تهیه مقاله توسط موسسه های تامین مالی شده باشد، باید نام موسسه در پانویس صفحه­ی اول درج گردد.

-                      درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات جدید یا مهجور در پاورقی ضروری است.

نحوه­ی مرجع­نویسی:

  • ارجاعات داخل متن مقاله (نام نویسنده، سال، صفحه) مانند: (رابینز، 2007: 148)
  • مرجع در متن با اسم سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده) مانند: (مرکز اقلیم شناسی، 1388: 154).
  • مرجع در متن با اسم مجله (در صورت نداشتن نام نویسنده)؛ عنوان مجله، شماره­ی مجله، شماره­ی صفحه­.

نحوه تنظیم منابع و ماخذ در انتهای مقاله:

  1. مرجع کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر)؛ عنوان، محل نشر: ناشر.
  2. مرجع ترجمه: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال نشر)؛ عنوان، نام و نام خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.
  3. مرجع مقاله: نام خانوادگی، نام (سال)؛ عنوان، نام مجله، شماره مسلسل، زمان نشر، صفحه تا صفحه.
  4. مرجع پایان­نامه: نام­خانوادگی، نام نویسنده (سال)؛ عنوان، به راهنمایی: نام و نام­خانوادگی استاد راهنما، نام دانشگاه (مقطع و رشته تحصیلی).