اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

خسرو اسکندری

مدیر مسئول

hamidrezaeshraggmail.com

سردبیر

حسین آقایی نیا

استاد

hosseinaghaiiniagmail.com

اعضای هیات تحریریه

جعفر کوشا

حقوق ندارد

j_koushasbu.ac.ir
09121304865

عابدین صفری کاکرودی

حقوق رئیس گروه حقوق دانشگاه علوم انتظامی امین

a.s.kakroodigmail.com
09122042192

محمد بارانی

حقوق سازمان تعزیرات حکومتی

barani.afaridgmail.com

بختیار عباسلو

حقوق هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

abaslobyahoo.com

عباس تدین

حقوق عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

atadayyongmail.com
09123005351


شماره حساب: 0100475307005

کد ملی: 2539034365